PROGRAMA AMGEN TRANSFERCIÈNCIA

Foment de les vocacions cientificotècniques entre l'alumnat de secundària i batxillerat
M'interessa

Què és transferciència?

La societat actual demana joves amb un perfil molt ampli i variat per la qual cosa cal oferir tots els mitjans possibles al professorat encarregat de la seva formació.

L’FCRI vol recolzar el professorat de ciències en la seva extensa i exigent tasca amb el programa Amgen Transferciència.

Cerquem transferir coneixements de ciències i, en especial, de genètica i biotecnologia, a escoles de secundària mitjançant investigadors pre-doc i post-doc vinculats als centres.

La societat actual demana joves amb un perfil molt ampli i variat per la qual cosa cal oferir tots els mitjans possibles al professorat encarregat de la seva formació.

L’FCRI vol recolzar el professorat de ciències en la seva extensa i exigent tasca amb el programa Amgen Transferciència.

Cerquem transferir coneixements de ciències, i en especial, de genètica i biotecnologia, a escoles de secundària mitjançant investigadors postdoc vinculats als centres.

Ets un centre educatiu de secundària? Amgen Transferciència t’interessa.


Què oferim?

Profesor explicando

El programa Amgen Transferciència vol millorar l’aprenentatge de les ciències, especialment la genètica i la biotecnologia, que es duu a terme als centres de secundària, tot proporcionant una més àmplia i completa educació científica als joves.

Apostem per les capacitats i el talent divulgador dels investigadors i investigadores pre-doc i post-doc, amb la formació d’un equip vinculat activament amb els centres educatius participants.

Profesor explicando
Profesora con alumnbos delante de un portatil

Quins són els nostres objectius?

Profesora con alumnbos delante de un portatil
 • Millorar els coneixements de l’alumnat sobre genètica, biotecnologia i altres àrees científiques vinculades.
 • Mostrar què és el mètode científic i com s’aplica en les activitats de recerca.
 • Afavorir que l’alumnat millori sensiblement els seus coneixements d’una àrea científica tan important com és la genètica i la biotecnologia, alhora que comprengui millor la naturalesa del mètode científic.
 • Despertar vocacions en biotecnologia i genètica, estimular que els joves s’interessin per seguir aquests estudis vinculats amb la ciència.
 • Capacitar investigadors i investigadores pre-doc i post-doc d'estratègies per despertar l'interès de l'alumnat, dissenyar i planificar activitats hands-on i el treball per projectes STEM.
 • Generar materials didàctics per enriquir el repositori d'activitats del programa i oferir recursos al voltant de la genètica i la biotecnologia al professorat.
Alumnos haciendo prácticas
Cada investigador durà a terme una classe magistral de dues hores la qual tractarà sobre aspectes clau de genètica (amb continguts detallats per a decidir conjuntament amb el professorat del centre) i biotecnologia, tot posant èmfasi en la utilitat de les seves aplicacions. També s'hi oferiran exemples personals de l'activitat de recerca que duen a terme.

S'hi fomentarà no només l'exposició magistral, sinó sobretot el debat actiu amb l'alumnat, la discussió, l'intercanvi d'idees i la seva aplicació a la vida quotidiana, sempre en relació directa amb l'experiència de l'estudiant (2 hores en total).

Si l'investigador i el centre escolar així ho acorden, la classe magistral de dues hores es podrà dividir en dues classes d'una hora cada una.

També s’hi oferiran exemples personals de l’activitat de recerca que duen a terme.
Cada investigador/ora conduirà una sessió experimental tipus hands on de dues hores, sobre un tema de genètica vinculat a la biotecnologia, en el qual es posarà de relleu en què consisteix i com actua el mètode científic.

Els continguts d’aquesta sessió seran preparats pels investigadors sota el guiatge conceptual del Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que, prèviament, establirà les pautes conceptuals per a seguir pel que fa a continguts essencials i maneres d’abordar-los. Alhora, s’adaptarà al nivell educatiu dels alumnes.
El personal investigador facilitarà als centres educatius tots els contactes necessaris per tal que les escoles puguin visitar un centre de recerca vinculat amb la recerca sobre genètica i biotecnologia. La realització efectiva de la visita es deixa a criteri de cada centre educatiu.
El Programa Amgen TransferCiència aporta una completa i actualitzada educació científica i tècnica a través de la participació dels científics pre-doc i post-doc que donen suport relacionat amb el seu camp d’expertesa, per tal de millorar l’aprenentatge de les ciències, de la metodologia científica i investigadora relacionada amb els àmbits de la genètica i la biotecnologia.

Per tant, es pretén:
 • Connectar el món investigador, la ciència i l’escola.
 • Fomentar les vocacions científiques entre els/les joves de secundària.
 • Transferir habilitats investigadores, capacitats per resoldre problemes i de pensament crític.
 • A través de la classe magistral sobre genètica i biotecnologia i taller pràctic o investigació aplicant el mètode científic, visites a centres de recerca, etc. es vol mostrar i compartir l’experiència científica amb els joves estudiants.
 • Una col·laboració continuada, entre els científics/es i el centre educatiu, d’acord amb els objectius del Programa Amgen Transferciència.
 • Un treball conjunt i amb total flexibilitat, entre els científics/es i el centre educatiu, decidint les activitats a realitzar i les metodologies de treball, d’acord amb les possibilitats i disponibilitats del científic/a i el centre educatiu.
 • La participació en les activitats, seguiments i avaluacions que l’equip del programa plantegi.
Per tal de garantir l’èxit de la col·laboració, el Programa Amgen Transferciència ofereix suport i acompanyament als centres educatius en qualsevol aspecte de la participació del programa.

Aquest suport el dona:
 • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) amb el suport d’AMGEN, com a entitat promotora i responsable del programa.
 • L’FCRI, a través de la secretaria tècnica, com a responsable d’aquesta secretaria i de l’avaluació del programa.
Quantes activitats s’hauran de realitzar al llarg del curs?
La participació en el programa implica la realització de les activitats següents, dinamitzades per part dels investigadors/ores:
 • Classe magistral sobre genètica i biotecnologia (2 hores)
 • Taller pràctic o investigació aplicant el mètode científic (2 hores)

Es podran escollir totes les activitats que el centre desitja?
Les activitats que es realitzin s’adequaran a la planificació global del programa i també al curs acadèmic de l’alumnat però seran consensuades entre el/la científic/a i el centre educatiu. Prèviament, es realitzarà un procés de comunicació i coordinació per tal d’ajustar les activitats, les metodologies i els objectius de treball conjuntament.

Quin és el nombre màxim d’alumnat que podrà participar en les activitats i/o tallers?
Per tal de maximitzar l’impacte del programa així com garantir la qualitat del conjunt d’activitats previstes, les activitats plantejades seran realitzades per un mateix grup classe.

És possible repetir les activitats per altres cursos del mateix centre?
El/la investigador/ora serà el/la responsable, d’acord amb el centre educatiu, de determinar el nivell educatiu a què van adreçades les activitats. Tenint en compte les característiques de les activitats, aquestes estan pensades per a l’alumnat de secundària (ESO i Batxillerat). Tanmateix, és recomanable realitzar aquestes activitats a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat, ja que els continguts científics i investigadors s’adapten més al nivell acadèmic.

Com es posaran en contacte el centre educatiu amb el científic/a per tal de planificar les activitats?
Per tal d’iniciar la participació entre el centre educatiu i el/la científic/a, es realitzarà una sessió prèvia de coordinació amb tots els participants. En la primera part d’aquesta sessió, s’introduirà el programa, s’explicarà el funcionament i el seu calendari; a la segona sessió, es reuniran per parelles el centre educatiu i el/la científic/a. La Secretaria Tècnica del Programa Amgen TransferCiència donarà suport al grup d’investigadors/ores i als centres educatius en la comunicació i coordinació en el marc de la participació del programa.

Està garantida la visita a un centre de recerca per part del grup d’alumnat participant en el programa?
Un dels objectius del programa és facilitar la visita als centres de recerca. En el cas que, per diverses circumstàncies (investigador/ora no vinculat a un centre de recerca, disponibilitat del centre de recerca...), no es pugui realitzar, es proposaran, tant com sigui possible, d’altres alternatives.

Si el centre té algun dubte, incidència o suggeriment amb qui podran contactar?
Per qualsevol dubte, incidència o suggeriment podran posar-se en contacte amb la Secretaria Tècnica del Programa Amgen Transferciència: secretariatecnicaat@icofam.com - 93 342 68 43.
Alumnos haciendo prácticas

Qui som?

AMB EL SUPORT DE:

Amgen és una companyia biofarmacèutica dedicada al desenvolupament i producció de medicaments biològics per a pacientes amb malalties greus o amb necessitats mèdiques no cobertes. Des de fa quasi 40 anys, ha utilitzat les innovacions en medicina, el coneixement científic i la tecnologia més puntera amb l’objetiu de desxifrar les complexitats de la biologia humana i trobar teràpies humanes innovadores.

Amb l’objetiu de millorar la qualitat de vida dels pacients, Amgen centra els seus esforços en àrees terapèutiques com la cardiologia, la nefrologia, la salut òssia i la onco-hematologia. Al llarg d’aquestes quatre dècades ha esdevingut l’empresa farmacèutica biotecnològica líder a Espanya i la biofarmacèutica independent més gran del món. Els seus tractaments ja han arribat a més de 20 millions de pacientes arreu del món, i a centenars de milers al territori espanyol, on va aterrar al 1990.

ORGANITZA:

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda l’any 1986, dissemina la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques i l’emprenedoria en aquest àmbit.

Actualment, té dues seccions d’activitat: Ciència i vocacions científiques i Disseminació i innovació de la ciència. Cada una d’aquestes seccions desenvolupa diferents programes, dins dels quals s’engloben un ampli espectre de activitats, projectes i subprogrames.

El patronat de l’FCRI integra la Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Naturgy, Endesa, IberCaja, BBVA, Esteve i Telefónica I+D.

HI COL·LABOREN:
Logo barcelona institute of science and technology
Logo institut mediterrani d'estudis avançats
Logo 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Logo Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut
Logo Universitat de València
Logo de isyio

Inscriu-te - Centre eduatiu

Camp obligatori

* Camps obligatoris

Nota Legal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en concret amb el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades i gestionades d’acord amb la normativa esmentada i amb la màxima confidencialitat per la responsable del tractament de les dades personals, la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ. Les persones titulars de les dades personals podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament. Aquests drets podran ser exercitats per les persones titulars o, si escau, per qui les representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l’adreça següent: FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys, 23, 08010 – Barcelona, o a l’adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat. La sol·licitud ha d’incloure les dades següents: nom i cognoms de la persona titular de les dades personals, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, tot indicant com a referència Ref. 'LOPD FCRi' així com el contingut del dret que es desitja exercir. Les úniques responsables de la veracitat i correcció de les dades personals seran les mateixes persones titulars, tot exonerant la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ de qualsevol responsabilitat sobre aquestes.