PROGRAMA AMGEN TRANSFERCIENCIA

Fomento das vocacións científico-técnicas entre o alumnado de secundaria e bacharelato

Que é TransferCiencia?

A sociedade actual pide xente moza cun perfil moi amplo e variado polo que é necesario ofrecer todos os medios posibles ao profesorado encargado da súa formación.

A FCRI quere apoiar o profesorado de ciencias na súa extensa e esixente tarefa co Programa Amgen TransferCiencia.

Buscamos transferir coñecementos de ciencias e, en especial, de xenética e biotecnoloxía, en escolas de secundaria mediante investigadores e investigadoras post-doc vinculados aos centros.

A sociedade actual pide xente moza cun perfil moi amplo e variado polo que é necesario ofrecer todos os medios posibles ao profesorado encargado da súa formación.

A FCRI quere apoiar o profesorado de ciencias na súa extensa e esixente tarefa co Programa Amgen TransferCiencia.

Buscamos transferir coñecementos de ciencias e, en especial, de xenética e biotecnoloxía, en escolas de secundaria mediante investigadores e investigadoras post-doc vinculados aos centros.

Es un/unha investigador/a no campo da xenética ou da biotecnoloxía?
Amgen TransferCiencia interésache.

Que ofrecemos?

Profesor explicando

O Programa Amgen TransferCiencia pretende mellorar a aprendizaxe das ciencias, especialmente a xenética e a biotecnoloxía, que se leva a cabo nos centros de secundaria, proporcionando unha educación científica máis ampla e completa á xente moza.

Apostamos polas capacidades e o talento divulgador dos investigadores e investigadoras pre-doc e post-doc, coa formación dun equipo vinculado activamente cos centros educativos participantes.

Ademais, o programa tamén ofrece formación ao profesorado e ao persoal investigador en comunicación/divulgación científica, co fin de potenciar a capacidade de expoñer en público do alumnado no ámbito da xenética e da biotecnoloxía.

Profesor explicando
Profesora con alumnbos delante de un portatil

Cales son os nosos obxectivos?

Profesora con alumnbos delante de un portatil
 • Mellorar os coñecementos do alumnado sobre xenética, biotecnoloxía e outras áreas científicas vinculadas.
 • Mostrar que é o método científico e como se aplica nas actividades de investigación.
 • Favorecer que o alumnado mellore sensiblemente os seus coñecementos nunhas áreas científicas tan importantes como a xenética e a biotecnoloxía, ao tempo que comprenda mellor a natureza do método científico.
 • Espertar vocacións en biotecnoloxía e xenética, estimular que a xente moza se interese por seguir estes estudos vinculados coa ciencia.
 • Capacitar a investigadores e investigadoras pre-doc e post-doc de estratexias para espertar o interese do alumnado, deseñar e planificar actividades hands-on e o traballo por proxectos STEM.
 • Xerar materiais didácticos para enriquecer o repositorio de actividades do programa e ofrecer recursos arredor da xenética e da biotecnoloxía ao profesorado.
 • Formar o profesorado e o persoal investigador participante no programa en comunicación/divulgación científica.
 • Potenciar a capacidade de expoñer en público do alumnado no ámbito da xenética e da biotecnoloxía.
 • Ampliar a visión da potencialidade profesional das ciencias, máis alá da investigación, como en docencia, comunicación científica e industria.
Alumnos haciendo prácticas
Cada investigador/a levará a cabo unha clase maxistral de ata dúas horas que tratará aspectos clave da xenética (con contidos detallados a decidir de forma conxunta co profesorado do centro) e da biotecnoloxía, poñendo énfase na utilidade das súas aplicacións.

Fomentarase, non só a exposición maxistral, senón sobre todo o debate activo co alumnado, a discusión, o intercambio de ideas e a súa aplicación cotiá, sempre en relación directa coa experiencia do estudante (de entre 1 e 2 horas en total). Tamén se ofrecerán exemplos persoais da actividade de investigación que levan a cabo.
Cada investigador/a conducirá unha sesión experimental tipo hands-on de dúas horas sobre un tema de xenética vinculado á biotecnoloxía no que se porá de relevo en que consiste e como actúa o método científico.

Os contidos de dita sesión serán presentados polos investigadores baixo a guía conceptual do Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (GRECS) da Universitat Pompeu Fabra (UPF) que, previamente, establecerá as pautas conceptuais a seguir en canto a contidos esenciais e maneiras de abordalos. Ao mesmo tempo, adaptarase ao nivel educativo do alumnado.
Dende a organización do programa velarase por posibilitar, sempre que a normativa dos centros de investigación así o permita, e ofrecerá a realización desta actividade ao máximo de centros educativos. A realización efectiva da visita déixase a criterio de cada centro educativo.
O Programa Amgen TransferCiencia ofrece formación os investigadores participantes co fin de dotalos de estratexias para espertar o interese do alumnado, guía para deseñar e planificar actividades hands-on e o traballo por proxectos. A oportunidade de traballar de forma colaborativa con outros investigadores á hora de xerar os materiais didácticos que axudarán a mellorar a aprendizaxe das ciencias, da metodoloxía científica e investigadora relacionada cos ámbitos da xenética e da biotecnoloxía ao alumnado.
Ademais, o programa tamén proporciona formación ao profesorado e ao persoal investigador en comunicación/divulgación científica co fin de potenciar a capacidade de expoñer en público do alumnado no ámbito da xenética e da biotecnoloxía.

Por tanto, preténdese:
 • Conectar investigadores no campo da xenética e da biotecnoloxía.
 • Fomentar experiencias de divulgación científica a investigadores/as pre-doc e post-doc en aulas de secundaria.
 • Capacitar a investigadores/as de estratexias para espertar o interese do alumnado, deseñar e planificar actividades hands-on e o traballo por proxectos STEM.
 • Xerar materiais didácticos para enriquecer o repositorio de actividades do programa e ofrecer recursos arredor da xenética e da biotecnoloxía ao profesorado.
 • Ampliar a visión da potencialidade profesional das ciencias, máis alá da investigación, como en docencia, comunicación científica e industria.
 • Unha colaboración continuada entre os científicos e científicas e o centro educativo de acordo cos obxectivos do Programa Amgen TransferCiencia.
 • Un traballo conxunto e con total flexibilidade entre os científicos e as científicas e o centro educativo, decidindo as actividades a realizar e as metodoloxías de traballo de acordo coas posibilidades e dispoñibilidades do/da científico/a e o centro educativo.
 • A participación nas actividades, seguimentos e avaliacións que o equipo do programa propoña.
Co fin de garantir o éxito da colaboración, o Programa Amgen TransferCiencia ofrece apoio e acompañamento aos centros educativos en calquera aspecto da participación en dito programa.

Este apoio proporciónao:
 • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) co apoio de AMGEN, como entidade promotora e responsable do programa.
 • A FCRI, a través da secretaría técnica, como responsable de dita secretaría e da avaliación do programa.
Cantas actividades se deben realizar ao longo do curso?
A participación no programa implica a realización das actividades seguintes, dinamizadas por parte dos investigadores/as:
 • Clase maxistral sobre xenética e biotecnoloxía (1-2 horas)
 • Obradoiro práctico ou investigación aplicando o método científico (1-2 horas)


Poderanse elixir todas as actividades que o centro desexa?
As actividades que se realicen adaptaranse á planificación global do programa e tamén ao curso académico do alumnado, pero serán acordadas entre o/a científico/a e o centro educativo. Previamente realizarase un proceso de comunicación e coordinación para axustar as actividades, as metodoloxías e os obxectivos de traballo de forma conxunta.

Cal é o número máximo de alumnos/as que poderá participar nas actividades e/ou obradoiros?
Co fin de maximizar o impacto do programa, así como garantir a calidade do conxunto de actividades previstas, as actividades propostas serán realizadas por un mesmo grupo de clase.

É posible repetir as actividades para outros cursos do mesmo centro?
O/A investigador/a será o/a responsable, de acordo co centro educativo, de determinar o nivel educativo ao que van dirixidas as actividades. Tendo en conta as características de ditas actividades, estas están pensadas para o alumnado de secundaria (ESO e bacharelato). Así e todo, recoméndase realizar ditas actividades co alumnado de 4.º de ESO, 1.º e 2.º de bacharelato, xa que os contidos científicos e investigadores adáptanse máis ao nivel académico.

Como se poñerán en contacto o centro educativo e o/a científico/a para planificar as actividades?
Para iniciar a participación entre o centro educativo e o/a científico/a, realizarase unha sesión previa de coordinación con todos os participantes. Na primeira parte de dita sesión, introducirase o programa, explicarase o funcionamento e o calendario; na segunda sesión, reuniranse por parellas o centro educativo e o/a científico/a. A Secretaría Técnica do Programa Amgen TransferCiencia apoiará o grupo de investigadores/as e os centros educativos na comunicación e coordinación no marco da participación do programa.

Está garantida a visita a un centro de investigación por parte do grupo do alumnado que participa no programa?
Un dos obxectivos do programa é facilitar a visita os centros de investigación. En caso de que, por diversas circunstancias (investigador/a non vinculado a un centro de investigación, dispoñibilidade do centro de investigación ...), non se poida realizar, proporanse, na medida do posible, outras alternativas.

Cales son os criterios de priorización do persoal investigador inscrito no programa?
O obxectivo da organización é garantir a realización das actividades en centros educativos de comarcas ou concellos ás que o programa aínda non chegou. Por este motivo, terán prioridade, en primeiro lugar, o persoal investigador disposto a desenvolver actividades noutras provincias, comarcas ou concellos distintos do seu lugar de residencia/traballo. En segundo lugar, terán prioridade as persoas que se comprometan a colaborar no repositorio de actividades ou a revisar os contidos dalgúns vídeos do concurso do alumnado do programa. Finalmente, tendo en conta a mobilidade e a colaboración, seleccionarase o persoal investigador que nunca participara no programa, segundo a orde de inscrición. Non obstante, buscarase un equilibrio entre o número de novas persoas e as persoas que queiran repetir.

Como podo difundir a miña participación no programa?
Dende a organización facilitarase aos participantes un kit de redes sociais para poder difundir a súa participación neste programa, así como a realización das actividades nos centros escolares. Ademais, no formulario de inscrición poderanse facilitar á organización os perfís de redes sociais propios para ser etiquetados nos tweets/posts que realicen a FCRI e Amgen.

Se o investigador/a ten algunha dúbida, incidencia ou suxestión, con quen poderá contactar?
Para calquera dúbida, incidencia ou suxestión poderá poñerse en contacto cienciaiaula@fundaciorecerca.cat - 93 268 77 18.
Alumnos haciendo prácticas

Quen somos?

CO APOIO DE

Amgen é unha compañía biofarmacéutica dedicada ao desenvolvemento e produción de medicamentos biolóxicos para pacientes con enfermidades graves ou con necesidades médicas non cubertas. Dende hai case 40 anos, usou as innovacións en medicina, o coñecemento científico e a tecnoloxía máis avanzada co obxectivo de descifrar as complexidades da bioloxía humana e atopar terapias humanas innovadoras.

Coa finalidade de mellorar a calidade de vida dos pacientes, Amgen centra os seus esforzos en áreas terapéuticas como a cardioloxía, a nefroloxía, a saúde ósea e a oncohematoloxía. Ao longo destas catro décadas converteuse na empresa farmacéutica biotecnolóxica líder en España e na biofarmacéutica independente máis grande do mundo. Os seus tratamentos xa chegaron a máis de 20 millóns de pacientes en todo o mundo, e a centenares de miles no territorio español, a onde chegou en 1990.

ORGANIZA:

A Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entidade privada nacida no ano 1986, disemina a investigación e a innovación entre a sociedade para fomentar a cultura científica, as vocacións científico-técnicas e o emprendemento en dito ámbito.

Actualmente, ten dúas seccións de actividade: Ciencia e vocacións científicas e Diseminación e innovación da ciencia. Cada unha destas seccións desenvolve distintos programas dentro dos que se engloban un amplo espectro de actividades e subprogramas.

O padroado da FCRI integra á Generalitat de Catalunya, Fundación Bancaria «la Caixa», Esteve, IberCaja, Telefónica I+D, BBVA, Endesa e Irestal Group.

COLABORAN:
Logo La institució Centres de Recerca de Catalunya
Logo Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Sadut (GRECS) de la UPF
ogo	Delegación institucional del CSIC en la Comunidad de Galicia
Logo Universidad de Valéncia
Logo	Delegación institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid
Logo Unverisitat Illes Balears