PROGRAMA AMGEN TRANSFERCIÈNCIA

Formulari d’inscripció a la formació en divulgació i comunicació científica

Introducció

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i Amgen organitzen un concurs de divulgació i comunicació científica dirigit a l’alumnat en el marc de la 4a edició del programa Amgen TransferCiència. Aquesta iniciativa vol potenciar la capacitat d’exposar en públic de l’alumnat en l’àmbit de la genètica i la biotecnologia.
Dins del marc del concurs l’organització ofereix al professorat, i també al personal investigador que hi tingui interès, una formació en divulgació i comunicació científica, perquè puguin ajudar a l’alumnat a preparar una exposició d’entre 1 i 2 minuts tot explicant un concepte científic que hagin après o els resultats de l’activitat que han realitzat amb el/la investigador/ora.
La formació (a càrrec d’Eduscopi: Agència de Comunicació Científica) consistirà en una sessió d’una hora i mitja en línia (per a escollir entre dues possibles dates, amb un aforament limitat de 20 persones per sessió*). Els continguts de la sessió són els següents:
 • Què diem sense saber que ho estem dient? Imatge de la ciència i de les persones que fan ciència
 • Com divulgar?
  • La documentació és la mare de la divulgació
  • La poda del bonsai
  • Què es necessita per comprendre-ho. Conceptes previs.
  • Amb què ho puc relacionar?
  • Quines històries hi ha al darrere? Component social de la ciència.
  • El mite d'Hermet i l'argot
  • La corba d'atenció i les girafes
  • Sorpresa i humor
 • Idees! El meu regne per unes idees!

*Us preguem que si finalment no podeu assistir a la formació ens ho notifiqueu amb antelació per cedir la vostra plaça a una altra persona.
Profersora video formación


Questionari31/01/2023      |       02/02/2023


De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en concret amb el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades i gestionades d’acord amb la normativa esmentada i amb la màxima confidencialitat per la responsable del tractament de les dades personals, la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ.

Les persones titulars de les dades personals podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament. Aquests drets podran ser exercitats per les persones titulars o, si escau, per qui les representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l’adreça següent: FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys, 23, 08010 – Barcelona, o a l’adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat. La sol·licitud ha d’incloure les dades següents: nom i cognoms de la persona titular de les dades personals, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, tot indicant com a referència 'Ref. LOPD FCRI' així com el contingut del dret que es desitja exercir.

Les úniques responsables de la veracitat i correcció de les dades personals seran les mateixes persones titulars, tot exonerant la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ de qualsevol responsabilitat sobre aquestes.